Chobe National Park

Africa

Ke ne ke ile Chobe National Park ke dirisa malatsi a boitapoloso a tlhomaganeng a phukwi.

Day1(Sat)

E tla tsaya lobaka la dioura tse lesome le bongwe go ya ko go tse di lesomele bobedi go tswa mo Gaborone go ya kasane, jaanong re emeletse mosong o no ka nako ya borataro.

2016-07-16 14.19.31

Re kgweeditse tsela yotlhe. Re lebogela go kgweetsa.

2016-07-16 16.06.02

Ke bone thutlwa ga ke tsena mo chobe.

2016-07-16 16.53.49

Re dikologile noka ya chobe.

2016-07-16 17.14.41

Re gorogile ko Chobe Safari Lodge ko tlhoko ga noka mo kasane.

2016-07-16 18.02.52

Mathinthinyane o lebile mo pipeng.

2016-07-16 20.54.40

Baeti ba le bararo ba ba etelang Africa ba ne ba tlhomile ditante gaufi.

2016-07-16 23.03.23

Day2(Sun)

2016-07-17 07.10.17

Re ne ra ya go bona diphologolo mo mosong.

2016-07-17 08.21.13

Re bone nare.

2016-07-17 08.58.50

Re bone thutlwa gaufi.

2016-07-17 09.07.21

Le tlou.

2016-07-17 10.11.53

Go ne go na le mathinthinyane go dikologa ditante tsa baeti.

2016-07-17 10.23.29

Ditshwene di ne di batla dijo nako e ntsi.

2016-07-17 11.22.21

Re gorogile ko parkeng ko re ithutileng ngwao setso.

2016-07-17 11.34.01

Mantlo a ngwao a ne a supiwa.

2016-07-17 13.52.35

Re jele dijo tsa motshegare ko lodgeng.

2016-07-17 15.22.51

Re bone ditlou mo metsing re le mo sekepeng.

2016-07-17 15.26.09

Nare.

2016-07-17 16.03.37

Kwena e arametse letsatsi.

2016-07-17 16.12.19

Kwena e lebega e tshwere Impala.

2016-07-17 17.11.32

Ditlou tse dingwe di tlola noka.

2016-07-17 17.17.07

Batho ba le bantsi ba ba mo dikepeng ba kgobane go bona ditlou di tlola noka.

Day3(Mon)

2016-07-18 09.03.10

Re ne ra ya go bona diphologolo tsatsi lotlhe. Impala e ne e le ntsi.

2016-07-18 09.25.25

Dinare di ne di le dintsi.

2016-07-18 09.51.40

Go ne go na le tawana, mme ga ke a kgona go e tsaya senepe sentle.

2016-07-18 11.36.07

Ga e nwa metsi, go ne go lebega go le thatanyana.

Day4(Tue)

2016-07-19 11.40.15

Go ne go na le dijo tse dinnye mo shopong.

2016-07-19 16.51.54

Botswana e na le ditsela tse pedi ntlheng e le nngwe.

タイトルとURLをコピーしました